Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym i określa ogólne warunki oraz zasady zawieranej Umowy przez Kupującego ze sklepem SILKADORE.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2023r.

I. DEFINICJE 

 1. Adres e-mail – adres poczty elektronicznej info@silkadore.com.
 2. Dzień roboczy – liczony w godzinach od 9.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku czasu środkowoeuropejskiego, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej albo dni wolnych od pracy wskazanych przez Sprzedającego uprzednio w Sklepie przed przyjęciem nowych zamówień do realizacji.
 3. Konsument – osoba fizyczna, która zawarła Umowę ze Sprzedającym, niezwiązaną z prowadzoną przez tę osobą działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem.
 4. Konto – zbiór zasobów i ustawień zapisanych w bazie danych Sprzedającego dla Kupującego w ramach korzystania przez niego ze Sklepu. Dostęp do Konta możliwy jest po zarejestrowaniu, a później po zalogowaniu.
 5. Kupujący – Konsument, który zawarł Umowę lub osoba, która w imieniu i na rachunek firmy zawarła Umowę.
 6. Polityka Prywatności – dokument określający sposób przetwarzania danych w Sklepie. Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 7. Regulamin – niniejszy dokument.
 8. Siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu Sprzedający (np. pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu, w tym cyberterroryzmu lub cyberataki, działania lub/i zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe takie jak np. choroba, wypadek itp.).
 9. Sklep – system stron internetowych za pośrednictwem których zorganizowana jest sprzedaż przez Sprzedającego dostępny pod adresem URL: https://silkadore.com .
 10. Sprzedający / Administrator Danych – J2 Lidia Jakubowska, ul. Podgórna 13, 05-822 Milanówek, info@silkadore.com . NIP 7392280362, REGON 369493152
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.)
 12. Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 13. Zewnętrzny Kanał Płatności – zewnętrzny serwis przelewy24.pl prowadzony przez PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, numer REGON 301345068, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.476.300,00 zł, w całości opłaconym, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedający udostępnia nieodpłatnie Regulamin przed zawarciem Umowy w Sklepie za pośrednictwem strony www oraz linka odsyłającego do pliku .pdf (Regulamin może zostać zapisany lub wydrukowany przez Kupującego), a Kupujący ma obowiązek zapoznać się z jego treścią przed założeniem Konta w Sklepie i dokonaniem pierwszego zamówienia. Na żądanie Konsumenta możliwe jest udostępnienie dokumentu w inny sposób, który umożliwia mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się on posługuje.
 2. Do korzystania ze Sklepu wymagany jest dostęp do sieci Internet oraz zainstalowana przeglądarka internetowa (zalecamy korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki).
 3. Towary prezentowane są za pomocą zdjęć (kolory mogą się nieznacznie różnić w zależności od jasności monitora), możliwe jest także prezentowanie kompozycji artystycznej z użyciem produktu. Każdy towar zawiera opis:
   1. nazwa lub nazwa kolekcji,
   2. ogólny opis produktu, w tym kolor i rozmiar,
   3. skład,
   4. dostępność produktu (liczba sztuk / produkt na zamówienie),
   5. czas oczekiwania jeżeli jest inny niż standardowy zgodnie z Regulaminem,
   6. cena

  Są to informacje skierowane do ogółu i stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia Umowy. Kupujący zainteresowany zakupem towarów składa zamówienie. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie gdy Sprzedający przyjmuje zamówienie Kupującego do realizacji (Kupujący otrzyma maila o przyjęciu zamówienia do realizacji).

 1. Sprzedający ma możliwość wprowadzenia promocji lub wprowadzać zmiany cen oferowanych towarów poprzez przyznawanie rabatów lub kuponów. Sprzedający może organizować konkursy na zasadach określonych regulaminem konkursu. Kupujący zapisani do newslettera będą informowani o nowościach, w tym czasowych promocjach lub konkursach.

III. OFEROWANE TOWARY

 1. Asortyment Sklepu obejmuje galanterię jedwabną – ręcznie malowane dodatki z jedwabiu (apaszki, gawroszki, szale). Są to towary nowe, zaprojektowane i wykonane ręcznie w Polsce. Mając to na uwadze każdy produkt jest niepowtarzalny i może nieznacznie różnić się od zdjęcia.
 2. Towar może zostać wykonany na zamówienie Kupującego zgodnie z jego wskazówkami o ile jest taka możliwość przewidziana przez Sprzedającego i tylko w takim zakresie.
 3. Zdjęcia produktów w Sklepie nie zawierają filtrów. Zdjęcia produktów na modelu ukazują przykładowe wiązanie.

IV. ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia mogą być składane w Sklepie wyłącznie przez osoby pełnoletnie, które mają pełną zdolność do czynności prawnych, wg. następujących kroków:
  1. wybór produktu i dodanie go do koszyka (Domyślnie zaznaczony jest jeden produkt. Kupujący może zwiększyć lub zmniejszyć liczbę sztuk przed złożeniem zamówienia),
  2. użycie kodu rabatowego w koszyku zamówienia i zatwierdzenie go przyciskiem „użyj”,
  3. wybór metody płatności oraz sposobu wysyłki towaru,
  4. wpisanie danych do wysyłki, a w przypadku osób zalogowanych możliwa zmiana danych poprzez edycję w swoim Koncie,
  5. dla osób niezalogowanych możliwość założenia Konta,
  6. potwierdzenie Regulaminu na etapie zakładania Konta lub każdorazowo dla osób niezalogowanych/nieposiadających Konta.
 2. Sprzedający po otrzymaniu zamówienia oraz zapłaty za towar (płatność z góry) przesyła e-mail z potwierdzeniem przyjęcia do realizacji. W przypadku dokonania zapłaty, a nie otrzymania e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji Kupujący może anulować ofertę. W takim przypadku wpłacone środki zostają zwrócone.
 3. Podsumowanie zamówienia wysyłane e-mailem wyświetla:
  1. nazwa,
  2. liczba sztuk,
  3. cena,
  4. dane do wysyłki i adres dostawy (w przypadku osób, które złożyły zamówienie jako zalogowane lub założyły Konto te dane nie wyświetlają się a jedynie informacja z możliwością sprawdzenia danych po zalogowaniu na Konto),
  5. czas dostawy;
  6. wybrana metoda płatności;
  7. kwotę do zapłaty (obejmuje cenę towaru wraz z kosztem dostawy).
 1. Możliwe jest także składanie zamówień drogą telefoniczną, e-mailem, za pomocą Sklepu lub za pomocą kont społecznościowych Sklepu. W takim przypadku Sprzedający podaje wszystkie informacje, które Kupujący otrzymałby w Sklepie na etapie składania zamówienia (może zostać okazany link do strony z produktem w Sklepie w przypadku zamówień składanych online). Po otrzymaniu zapłaty za towar, Sprzedający informuje o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz dokonaniu wysyłki.
 2. W przypadku siły wyższej Strony zgodnie oświadczają, że Sprzedający ma prawo do odstąpienia od Umowy i poinformowania o tym Kupującego. W takim przypadku wpłacone środki podlegają zwrotowi a Umowę uważa się za niezawartą.
 3. W szczególnych przypadkach – np. brak towaru, siła wyższa – Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia do realizacji i poinformowania o tym Kupującego. Jeżeli środki zostały wpłacone przed przyjęciem zamówienia do realizacji, a zaistnieje sytuacja o której mowa w zdaniu poprzednim wpłacone środki podlegają zwrotowi.

V. WYSYŁKA

 1. Towar wysyłany jest po zaksięgowaniu płatności w terminie widniejącym na stronie produktu. W przypadku zakupów więcej niż jednego produktu za termin wiążący uważa się termin podany jako najdłuższy.
 2. Towary wysyłane są na terenie Unii Europejskiej. Istnieje możliwość wysyłki poza Unię Europejską na zapytanie.
 3. Zamówienia wysyłane są za pomocą firmy kurierskiej. Termin dostarczenia może trwać odpowiednio do 2 dni roboczych dla przesyłek krajowych i do 5 dni roboczych dla pozostałych państw na terenie Europy. Termin dostawy przesyłki do krajów pozaeuropejskich będzie każdorazowo potwierdzany na zapytanie Kupującego.
 4. Kupujący jest informowany przez firmę kurierską o numerze listu lub paczki i przewidywanym terminie doręczenia.

VI. PŁATNOŚCI

 1. Ceny wszystkich produktów w Sklepie podane są w walucie polski złoty (PLN) lub euro (EUR). Do ceny produktu zostaje doliczony koszt dostawy zgodnie z informacjami widocznymi przed potwierdzeniem złożenia zamówienia. W przypadku zgłoszenia, że towar ma być przesłany poza Unię Europejską, Sprzedający przesyła w wiadomości podsumowującej warunki zamówienia cenę produktu powiększoną o koszty dostawy zagranicznej.
 2. Jeżeli produkt objęty jest okresową zniżką (tzw. promocją) to na zdjęciu produktu w Sklepie wyświetla się cena przed udzieleniem rabatu oraz po jego udzieleniu. Cena po udzieleniu rabatu powinna zostać wskazana w wiadomości przesyłanej do Kupującego i jest ceną wiążącą dla Sprzedającego i Kupującego.
 3. Ceną towaru wiążącą dla Sprzedającego i Kupującego jest cena, która zgodna jest ze zdjęciem produktu powiększona o koszt dostawy na terenie Unii Europejskiej, a w przypadku przesyłki poza Unię Europejską – cena wskazana w wiadomości podsumowującej warunki zamówienia wysłanej do Kupującego.
 4. Kupujący dokonuje zapłaty za towar zgodnie z wybraną przez siebie metodą płatności.
 5. Po zaksięgowaniu płatności Zewnętrzny Kanał Płatności wysyła e-mail do Kupującego z informacją o odnotowaniu płatności.
 6. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie wystawiane są paragony fiskalne albo faktura.

VII. REKLAMACJA

 1. W przypadku niezgodności towaru z Umową Kupujący może reklamować wadliwy produkt.
 2. Prosimy o złożenie reklamacji na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Reklamację należy złożyć listownie i dołączyć uszkodzony towar.
 4. W przypadku gdy Kupujący nie będzie posługiwał się formularzem reklamacji prosimy w zgłoszeniu wskazać:
  1. numer zamówienia,
  2. dane kontaktowe,
  3. możliwie dokładny opis nieprawidłowości (uwzględniając w miarę możliwości czas, miejsce i okoliczności wystąpienia wady),
  4. ewentualne wskazanie sposobu rozstrzygnięcia reklamacji (naprawa / wymiana / zwrot pieniędzy).
 1. Jeżeli reklamacja dotyczy błędu na fakturze, prosimy o kontakt drogą elektroniczną.
 2. Sprzedający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji od Kupującego rozstrzygnie reklamację i udzieli odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia wniesionej reklamacji.
 3. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający ponosi koszty transportu reklamowanego towaru.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Kupujący powinien wysłać do Sprzedającego, przed upływem tego terminu, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (wzór stanowi załącznik nr 2 Regulaminu) wraz z towarem.
 2. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, jaki otrzymał. Produkt należy zwrócić wraz z oryginalnym opakowaniem. Jeżeli wraz z produktem zostały dołączone akcesoria czy części należy je zwrócić. Zwrot towaru należy przesłać na adres siedziby Sprzedającego.
 3. Dla wygody Kupującego może on wysłać w jednej paczce wypełnione pismo o odstąpieniu od Umowy oraz zakupiony towar.
 4. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta ceny towaru wraz z kosztami wysyłki zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz towaru. Sprzedający pokrywa koszty zamówienia do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej dla tego towaru, który był zamawiany. Konsumenta obciążają bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku gdy odkryje, że dane do wysyłki pochodzą z przestępstwa (np. podszywanie się pod cudzą tożsamość). W takim przypadku Sprzedający nie wyśle towaru oraz zwróci wpłacone środki Kupującemu.
 6. Sprzedający domniemuje, że osoby kupujące w Sklepie mają prawo do zawarcia Umowy i prawo do dysponowania środkami pieniężnymi z rachunku, z którego dokonywana jest zapłata za zamówiony towar lub towary. Wszelkie zwroty w oparciu o odstąpienie od Umowy następują na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność.
 7. W przypadku jeżeli produkt został wykonany na zamówienie Kupującego, Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy. Kupujący jest o tym informowany na etapie składania zamówienia.

IX. DANE OSOBOWE

 1. Sprzedający jako Administrator Danych przetwarza dane na potrzeby realizacji Umowy lub na podstawie udzielonej zgody (przesyłanie newslettera) lub na podstawie uzasadnionego interesu (rozpatrywanie reklamacji, odpowiadanie na pytania, przechowywania dokumentacji na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub rozstrzygania roszczeń).
 2. Dane wpisywane w formularzu zamówienia są szyfrowane (SSL).
 3. Jeżeli Kupujący nie chce by dane adresowe zostały wysyłane e-mailem potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji powinien założyć Konto.
 4. Strony zgodnie przyjmują, że Kupujący wysyłając swoje dane osobowe za pomocą Facebooka lub Instagrama akceptuje Politykę Prywatności tych portali.
 5. Obsługa płatności odbywa się poza Sklepem. Kupujący płaci przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego.
 6. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych. Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora świadczący dla niego usługi.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w tym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Administrator Danych zastrzega, że przechowuje, przez okres czasu wymagany przepisami prawa, dane o Kupującym w zakresie i celu niezbędnym na potrzeby ewentualnych, przyszłych roszczeń pomiędzy stronami Umowy bądź w związku z przepisami prawa, do których przestrzegania jest zobligowany (przepisy podatkowe).
 9. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności, która stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

X. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do wzorów i zdjęć produktów należą do Sprzedającego.
 2. Zabrania się korzystania ze Sklepu w sposób naruszający uprawnienia Sprzedającego bądź innych podmiotów. Zabronione jest rozpowszechnianie bez pisemnej zgody Sprzedającego opisów bądź zdjęć produktów oraz loga Sprzedającego.
 3. Nazwa „SILKADORE” pełni rolę identyfikacyjną oraz funkcjonuje w obrocie gospodarczym i jest wykorzystywana przez Sprzedającego do sprzedaży ubrań pod marką Sprzedającego. Zabrania się korzystania z tej nazwy jak innych nazw bądź materiałów należących do Sprzedającego.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kupujący jest zobowiązany do posługiwania się własnymi danymi osobowymi.
 2. W Sklepie mogą znajdować się linki odsyłające do stron internetowych należących i zarządzanych przez osoby trzecie. Sprzedający nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia. Postanowienia nowego regulaminu stosują się dla zamówień złożonych od daty jego obowiązywania. W przypadku zmiany Regulaminu lub Polityki Prywatności dla użytkowników posiadających Konto, Sprzedający informuje o zmianach na co najmniej 14 dni przed planowaną datą zmiany dokumentu. Dalsze korzystanie po tym terminie oznacza zgodę na świadczenie usług na zasadach zgodnych z nowym dokumentem.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. W przypadku Umowy zawieranej z udziałem Konsumenta znajdują zastosowanie także odpowiednie przepisy odrębne z uwagi na jego miejsce zamieszkania.
 5. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 6. Usługodawca zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym, w tym dochodzenie roszczeń w trybie pozasądowym ADR (Alternative Dispute Resolution). W takim przypadku prosimy o składanie skarg za pomocą strony: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL . Podmiot uprawniony, do którego można skierować skargę zależy od wyboru Konsumenta. Rejestr w Polsce takich podmiotów wraz z danymi teleadresowymi oraz adresem strony internetowej można zleźć tutaj: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php .
 7. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedającym a Kupującym niebędącym Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.
 8. Załączniki Regulaminu stanowią integralną cześć Regulaminu.

Załączniki:

Załącznik 1: Formularz Reklamacji

Załącznik 2: Wzór odstąpienia od Umowy

Załącznik 3: Polityka Prywatności

Pobierz Regulamin